Екстракорпорална мембранна оксигенация при Ковид-19 заболяване

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание международен кохортен анализ на 4279 случая от Германия относно “Екстракорпорална мембранна оксигенация при коронавирусно заболяване”.

Авторски колектив: Friedrichson, Benjamin; Kloka, Jan A.; Neef, Vanessa; Mutlak, Haitham; Old, Oliver; Zacharowski, Kai; Piekarski, Florian.

В това проучване се разглежда смъртността при всички пациенти с COVID-19 в Германия, които са се нуждаели от ECMO терапия в интервала от 01.01.2020г. до 30.09.2021г.
Основната цел е да се определи болничната смъртност при пациенти с COVID-19, получаващи вено-венозна ECMO (VV-ECMO) и вено-артериална ECMO (VA-ECMO) терапия. Вторичните цели са хронологичното развитие на смъртността по време на пандемията, анализът на съпътстващите заболявания, възрастта и усложненията.

Анализът представя, че от всички 4279 случая, 404 са получили VA-ECMO, а 3875 са получили VV-ECMO. Общо 56,7% (n = 2199) от всички пациенти с VV-ECMO и 57,4% (n = 232) от всички пациенти с VA-ECMO са били на възраст под 60 години. Мъжете са били по-често срещани – 77 % (n = 311) и 74,6 % (n = 2892), съответно за VA-ECMO и VV-ECMO.

Резултатите показват, че смъртността в двете групи пациенти през пандемичния период варира в широки граници. Относно съпътстващите заболявания и усложннията, въпреки че се посочва нисък процент на персистираща бъбречна недостатъчност, наблюдава се голям процент на диализа, особено при починалите пациенти. Интрацеребрален кръвоизлив е настъпил при 2,2 % (n = 9) и 12,3 % (n = 476) от пациентите с VA-ECMO и VV-ECMO.

Основните изводи от това проучване са следните:

  1. първо, вътреболничната смъртност е 65,9% при пациентите, лекувани с VV-ECMO, и цели 72% при VA-ECMO.
  2. Второ, над 43,2 % (n = 1848) от пациентите са били на възраст над 60 години с изключително висока смъртност от 77,2 %.
  3. Трето, процентът на смъртност значително варира между отделните месеци между 48,1 и 84,4% и се увеличава от 57% през март 2020 г. до 84% през септември 2021 г. в групата на VV-ECMO.
  4. Забележително е, че в това проучване има голям брой сърдечни арести (44,1 % при VA-ECMO и 16,4 % при VV-ECMO), което може да показва висока тежест на заболяването, водеща до повишената смъртност. За съжаление, данните не предоставят никаква информация за причината за настъпване на сърдечен арест.
  5. Основните заключения са, че пациентите с тежка хипоксемия, които започват терапия с ECMO по-рано след приемането, приносът от натрупания опит с големия брой случаи през предходната година и по-ниската възраст са свързани с по-добра преживяемост.

Целия анализ можете да прочетете тук.

Изготвил: Д-р Татяна Димитрова (КАИЛ, ВМА-София)