Eфикасност на аналгетичния ефект на интравенозно приложен Дексаметазон като допълнение към ултразвуково насочван паравертебрален блок с Бупивакаин при видеоасистирана торакоскопска хирургия (VATS)

Уважаеми колеги, 

споделяме с вас публикация на тема: Ефикасност на аналгетичния ефект на интравенозно приложен Дексаметазон като допълнение към ултразвуково насочван паравертебрален блок с Бупивакаин при видеоасистирана торакоскопска хирургия (VATS), с авторски колектив: Sivaporn Termpornlert,1 Amorn Vijitpavan,1 Montien Ngodngamthaweesuk,2 Lisa Sangkum,1 Lalisa Saeaeh,1 Benjaporn Pipatpongsa,1 Prangmalee Leurcharusmee,3 Samon Wanishpongpan,3 Shinichi Sakura4

Торакалния паравертебрален блок (TPVB) е препоръчителната регионална аналгезия при VATS. Еднократното прилагане на TPVB не действа достатъчно дълго, за да осигури облекчаване на следоперативната болка. Продължителният TPVB чрез катетър е технически труден за изпълнение и ненадежден. Интравенозно приложеният Дексаметазон удължава продължителността на TPVB. Основни акценти в публикацията са:

  1. Касае се за многоцентрово, проспективно, рандомизирано, контролирано проучване на 59 пациента между 18 и 80 годишна възраст.
  2. Пациентите са разделени в 2 групи. При първата група е приложен инравенозно Дексаметозан, а при втората – физиологичен р-р. Пациентите и от двете групи се проследяват при сходни условия пре-, пери- и постопертивно.
  3. Пациентите и от двете групи имат сходни параметри на ИБВ, АН, СЧ, глюкозен контрол, обезболяване и хирургическа техника. 
  4. В групата получила Дексаметазон интравенозно, времето до първото приложение на аналгетик постоперативно е по-дълго, общата доза на Морфин на 6-тия, 12-тия, 24-тия и 48-я час е по-ниска, като честотата на постоперативното гадене и повръщане е сравнима и в двете групи.
  5. Интравенозния Дексаметазон приложен еднократно като допълнение към TPVB удължава продължителността на аналгезията и редуцира употребата на опиоидни аналгетици следоперативно.
  6. Добавянето на интравенозен Дексаметазон се препоръчва за TPVB с бупивакаин, за да се осигури по-добро постоперативно облекчаване на болката след VATS.

Пълния текст на статията може да прочетете тук.

Изготвил: д-р М. Маринов, КАИЛ-ВМА