Антибиотична профилактика при операция на рак на гърдата

Уважаеми колеги, 

Представяме на вашето внимание рандомизирно клинично двойно сляпо паралелно – групово мултицентрично проучване на тема „Антибиотична профилактика при операция на рак на гърдата“. Авторски колектив: Sheila Stallard, Francesca Savioli, Alex McConnachie, John Norrie, Katie Dudman, Elizabeth S Morrow, Laszlo Romics.

Участниците в проучването са пациенти с инвазивен карцином на гърдата, подложени първоначално на оперативно лечение. Целта е да се провери дали еднократната доза амоксицилин-клавуланова киселина ще намали риска оперативната рана да се инфектира през следващите 30 дни след операцията и да се идентифицират рисковите фактори за инфекция. Участниците са избрани на случаен принцип да получат еднократен болус от 1,2 g интравенозна амоксицилин-клавуланова киселина след въвеждането на анестезия или да не приемат антибиотик (контролна група). Основият резултат е честотата на инфектиране на раната до 30 дни след операцията. 

Оценени са 871 пациенти. От тях 438 са получили профилактичен антибиотик, а 433 са служили като контроли. Седемдесет и един (16,2 %) пациенти от интервенираната група са развили инфекция на раната до 30 дни, докато в контролната група е имало 83 (19,2 %) инфекции. Това не е било статистически значимо (съотношение на шансовете (OR) 0,82, 95 % c.i. 0,58 до 1,15; P = 0,250). Рискът от инфекция се увеличава на всеки 5 kg/m2 от индекса на телесната маса, BMI, (OR 1,29, 95 % c.i. 1,10 до 1,52; P = 0,003). Пациентите, които са били предоперативни носители на Staphylococcus aureus, са имали повишен риск от постоперативна инфекция на раната, въпреки това не е имало полза от предоперативни антибиотици за пациенти с висок BMI или които са били носители на S. aureus.

В заключение може да се смята, че не е установено статистичски достоверно или клинично значимо намаляване на инфекциите на оперативната рана до тридесетия ден от операцията на рак на гърдата при пациенти, при които е приложена еднократна доза амоксицилин-клавуланова киселина предоперативно. 

Цялото проучване можете да прочетете тук.

Изготвил: д-р Татяна Димитрова (КАИЛ, ВМА – София)