„ Агресивнa и умерено агресивна хидратация при пациенти с остър панкреатит”

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание публикация на тема:

 Агресивна и умерено агресивна хидратация при пациенти с остър панкреатит” с авторски колектив: Enrique de-Madaria, M.D., Ph.D., James L. Buxbaum, M.D., Patrick Maisonneuve, Dipl.Eng., Ana García García de Paredes, M.D., Ph.D., Pedro Zapater, M.D., Ph.D., Lucía Guilabert, M.D., Alicia Vaillo-Rocamora, Pharm.D., Miguel Á. Rodríguez-Gandía, M.D., Jesús Donate-Ortega, M.D., Edgard E. Lozada-Hernández, M.D., Alan J.R. Collazo Moreno, M.D., Alba Lira-Aguilar, M.D.

Възпалението на задстомашната жлеза, по-известно като панкретатит е сериозна диагноза, като в острата си фаза се нуждае от мултидисциплинарен подход при лечението. Остриятпанкреатит се проявява с различни клинични модели от леко до тежко некротизиращо заболяване с локални и системни усложнения. Острият панкреатит въвлича системен имуновъзпалителен отговор на локализиран процес от „самосмилане” на панкреасната жлеза с различно въвличане на пери-панкреатичните тъкани и отдалечени органи и системи.

Основните акценти в публикацията са:

  • Раннната агресивна хидратация при пациенти с остър панкретит, е основен подход при лечението до момента;
  • Проведено е рандомизирано проучване в 18 клинични центрове на 248 пациенти с остър панкреатит, като се използват два метода на лечение: с агресивна и умерено агресивна хидратация на пациентите;
  • При агресивния подход се използава разтвор на Рингер-лактат, като се започва с 20мл/кг – болус, след което се продължава с 3мл/кг/час.

При умерено агресивния подход се използава същия разтвор, но се започва с 10мл/кг – болус, при хиповолемични пациенти или не се използва болус доза при нормоволемични пациенти, след което се продължава с 1,5мл/кг/час. Прави се оценка на клиничното състояние на пациентите на 12, 24, 48, и 72-я час като се следи основно за преоводняване с водно-солеви разтвори;

  • Установява се преоводняване с водно-солеви разтвори на 20,5% от пациентите с агресивен подход на лечение и само 6,3%, при пациентите с умерено агресивна хидратация;
  • Даденото рандомизирано проучване доказва, че ранната агресивна рехидратация на пациенти с остър панкреатит довежда до повече случаи на преоводняване, по-продължителен болничен престой, без значимо клинично подобрение, спрямо пациентите с умерено агресивна рехидратация.

Пълния текст прочетете тук.

Изготвил: Д-р Стилиан Добрев (ВМА-София)