Структура

Председател:           

 • чл.кор. проф. Николай Петров, д.м.н.

Заместник – председатели:

 • Проф. Атанас Георгиев Темелков, дмн
 • Проф. Вилиан Платиканов, дмн

Управителен съвет в състав:

 • Чл.кор. проф. Николай Петров, дмн
 • Проф. Силви Георгиев, дмн
 • Проф. Атанас Темелков, дмн
 • Проф. Чавдар Стефанов, дмн
 • Проф. Христо Бозов, дмн
 • Проф. Вилиан Платиканов, дмн
 • Проф. Стоян Миланов, дм
 • Проф. Пламен Кенаров, дмн
 • Проф. Евелина Одисеева, дм
 • Проф. Валентин Власаков, дмн
 • Доц.  д-р Любомир Бакаливанов, дм
 • Доц. Мария Атанасова, дм
 • Доц. Мая Белитова, дм
 • Доц. Георги Арабаджиев, дм
 • Д-р Антон Григоров

Контролен съвет на сдружението в състав:

Председател: 

 • д-р Ралица Маринова

Членове:

 • д-р Сибила Веселинова Маринова
 • д-р Пламен Ценов Блажев

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ В ЧАСТНА ПОЛЗА „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”

ГЛАВА I.  СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 1. /изм. с реш на ОС от 11.06.2019г/Българското дружество по анестезиология и интензивно лечение е независима и доброволна организация на обществени начала на анестезиолозите- реаниматори, които работят в областта на медицината, стоматологията и здравеопазването като цяло, както и на специализантите в тази област. В текста на този Устав думата “Дружество” замества израза “ Българско дружество по анестезиология и интензивно лечение ”. Наименованието на Дружеството се транслитерира в кореспонденцията по следния начин Bulgarian Society of Anesthesiology and Intensive care.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр. София 1606, район Триадица, бул. „Георги Софийски” 3 ВМА – Катедра Анестезиология и Интензивно Лечение. 

Чл. 3. Дружеството осъществява своята дейност в полза на своите членове -специалистите анестезиолози и специализантите по анестезиология и интензивно лечение в България.

Чл. 4.Дружеството членува в сродни международни организации или си сътрудничи с тях с оглед, постигане на своите цели на основата на широкото международно сътрудничество.

Чл. 5. Дружеството има следните цели:

а) да стимулира научно – изследователската дейност в областта на анестезиологията и интензивната медицина; 

б) да поддържа квалификацията на своите членове и на другите лекари анестезиолози- реаниматори;
в) да координира и подпомага дейността на своите клонове; 
г) да сътрудничи и подпомага сътрудничеството с международни научни медицински организации и със сродни организации в чужбина за най-бързо пренасяне на техните постижения в България, както и за популяризирането на постиженията на българските анестезиолози в чужбина.

 

Чл. 6. /1/ Сдружението ще постига целите си със следните средства:

а) Организиране и провеждане на регулярни срещи, презентации, дискусии, семинари и други мероприятия за членовете на сдружението за обмяна на научна информация и опит и съвременни методики във връзка с предмета и целите на сдружението;

б) Организиране и провеждане на постоянно сътрудничество с професионални организации, институции и научни оргиназации в страната и в чужбина, обмен на технологии, научни постижения, информация и идеи във връзка с развитието на анестезиологията и интензивното лечение;

с) Разработване на предложения за регламентиране и/или за промени в нормативната уредба, свързана с предмета на дейност и целите на сдружението;

д) Представляване и защитаване интересите на членовете на сдружението, свързани с целите и предмета на дейност на сдружението;

е) Участие в други юридически лица, доколкото това е необходимо за ефективното осъществяване на дейността по изпълнение на целите и задачите му.

 

Чл. 7. /1/. Сдружението има следния предмет на дейност:

а) Благоприятстване популяризирането на съвременните насоки за развитие на анестезиологията и интензивното лечение;

б) Създаване на активна платформа за обмен на мнения, научни постижения, опит и позиции по актуални проблеми, свързани с развитието на анестизиологията и интензивното лечение;

с) Изработване на единни насоки за работа и  взаимодействие междудържавни органи, здравни заведения и съсловни организации с цел прилагане на най-добрите и съвременни научни методи и практики, касаещи анестезиологията и интезивното лечение;

д) Организиране и провеждане на семинари, школи, курсове и други форуми за повишаване квалификацията на медицинските специалисти, работещи в областта на анестезиологията и интензивното лечение;

е) Утвърждаване на високи професионални критерии и професионална етика на медицинските специалисти в областта на анестезиологията и интензивното лечение;

/2 / изм. с решение на ОС от 11.06.2019г./ Дружеството може да извършва стопанска дейност по смисъла на чл. 3, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свързана с основната дейност на организацията, като приходите ще се използват за осъществяване на целите .

/2/Предметът на стопанска дейност е: . Организиране на семинари, конференции и дискусионни форуми; 2. Издаване и разпространение на литература; 3. Продуциране на мултимедийни продукти или други обекти на интелектуална собственост; 4. Както и всяка друга допълнителна дейност, свързана с основния предмет на дейност на Сдружението, непротиворечаща на принципите и нормите на ЗЮЛНЦ

/3/ Дейността на сдружението се осъществява въз основа на българското законодателство, настоящият Устав и решенията на неговите органи на управление.

Чл. 8. Дружеството е независимо от всякакви политически организации и сдружения, които си поставят политически цели. То сътрудничи с всички държавни и обществени организации, които си поставят сродни на неговите цели и биха подпомагали осъществяването на целите на Дружеството.

Чл.9. Дружеството: 

а) посредством свои делегати взема участие в Общото събрание на Съюза на българските медицински специалисти;

б) посредством свои избрани членове участва в ръководните органи на Съюза българските медицински специалисти;

в) посредством Управителния Съвет на Съюза на българските медицински специалисти може да изисква информация за протичането на каквато и да било дейности и събития по линия на Съюза;

г) предлага чрез Съюза за отличаване и награждаване на ценни постижения на свои членове;

д) предлага свои членове за удостояване с отличията на Съюза и награждава членовете си за активна организационна и научна дейност;

е) предлага чрез Съюза изтъкнати учени за избор на член – кореспонденти и действителни членове на БАН;

ГЛАВА II . РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл.10./1/ Ръководни органи на Дружеството са Общото събрание, Управителният съвет, Председателя и Контролния съвет.

/2/ Управителният, Контролният съвет, Председателят и Заместник председателите се избират от Общото събрание с явно гласуване.

Чл. 11. /1/Общото събрание се свиква на всеки 2 години , а отчетно -изборното събрание на всеки 4 години;

/2// изм. На ОС проведено на 27.10.2018/ Мандатът на Председателя на Дружеството, Управителният съвет и Контролния съвет е 4 години. Председателят на Дружеството и заместник председателите се избират от Общото събрание и са членове на Управителния съвет по право. Председателят може да бъде избиран само за два последователни мандата.

Чл.12. Общото събрание :

 1. изменя и допълва Устава;
 2. приема, респ. одобрява вътрешно нормативните актове на Сдружението;
 3. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
 4. избира и освобождава членовете на контролният съвет;
 5. приема и изключва членове на Сдружението;
 6. взема решение за откриване и закриване на клонове;
 7. взема решение за участие в други организации;
 8. взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
 9. приема основните насоки и програма за дейностите на Сдружението;
 10. приема бюджет на Сдружението;
 11. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос 
 12. приема отчета за дейността на управителният съвет;
 13. отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или другите вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 14. взема решения по всички други въпроси, поставени в негова компетентност от закона или Устава.

 

Чл. 13. /1/ Общото събрание се свиква на заседание с писмена покана от управителният съвет по негова инициатива. Една трета от членовете на сдружението имат право да поискат управителният съвет да свика общо събрание и ако той не отправи писмена покана в месечен срок от датата на писменото поискване, събранието се свиква от съда по седалището по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ Поканата следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, датата , часа и мястото за провеждане на общото събрание, както и указание по чия инициатива  същото се свиква. Поканата се обнародва в „Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления на адреса на управление на сдружението най-малко един месец преди насрочения ден.

 

Чл. 14. /1/ Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се счита за редовно, колкото и членове да се явят.

/2/ Кворумът се установява от председателствщият събранието по списък, в който се отразяват имената на присъстващите членове и техните представители, подписва се от тях, заверява се от председателя и секретаря на заседанието и се прилага към протокола за него.

 

Чл. 15. /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с явно гласуване и обикновено мнозинство, като всеки член има право на един глас. Решенията за изменение на устава, преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат с мнозинство от 2/3 от присъстващите членове. 

/2/ Общото събрание не може да взема решения, които не са включени в обявения в поканата дневен ред на заседанието.

/3/ За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, който се заверява от председателстващия събранието и лицето, изготвило протокола, които отговарят за верността на съдържанието му.

/4/ Протоколът с прикрепени към него списък на присъстващите и писмени материали по свикването и провеждането на общото събрание, се завежда в нарочна книга.

/5/ Всеки член, присъствал на Общото събрание има право да следи за точното отразяване на заседанието и взетите на него решения в протокола.

Чл. 16. / изм. На ОС проведена на 27.10.2018г. /  Управителният съвет на Дружеството се състои от 16 члена,  едни от тях  член, се избира за представител в ESA.

Чл. 17. Управителният съвет:

а) координира международните и националните конгреси, конференции, симпозиуми и други научни прояви, организирани в страната; 

б) ежегодно изслушва отчет на Председателя за работата на Дружеството и ръководството му и взема съответни решения; 

в) взема решения за свикване на извънредни Общи събрания; 

г) oрганизира и осъществява решенията на ОС;

д)  Създава съответната организация, необходима за дейността на Сдружението, която се съхранява от секретаря на УС;

 

Чл.18 /1/ Управителният съвет на Дружеството е ръководен орган на Дружеството в периода между две общи събрания.

/2/ Управителният съвет се избира от Общото събрание с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.

            /3/ / изм. На ОС проведена на 27.10.2018г. / Управителният съвет се състои от: Новоизбран Председател , Предишен Председател, Двама Заместник Председатели, секретар, и 13 членове.

 

Чл.19. Управителният съвет на Дружеството има следните задачи: 

а) съставя плановете на конгресите, конференциите, симпозиумите и другите международни и национални научни прояви и ги представя; 

б) обсъжда предложенията за участие в международни и национални научни прояви в други страни и взема съответни решения; 

в) съставя плана за работата на Дружеството за годината; 

             г) присъжда награди за активна научна и организационна дейност; 

д) получава информация за международни и национални конгреси, конференции, симпозиуми и други научни прояви.

Чл.20. Управителният съвет на Дружеството взема решения с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанията му членове. Текущите въпроси по дейността на Дружеството се решават в оперативен порядък от Председателя, респективно заместник председателите и секретаря.

Чл. 21. Контролният съвет на Дружеството се състои от председател и двама члена и се избира за период от 4 години от Общото събрание с явно гласуване за не повече от два мандата. Контролният съвет наблюдава правилното използване на материалните и финансови средства на Дружеството и представя за това отчетен доклад пред Общото събрание. 

Чл.22. При Дружеството се създава съвет за изследователска и внедрителска дейност, който: 

           а) сключва договори за извършване на изследвания с отделни организации, фирми и т.н., като анализи и оценки на медикаменти, технологии, апаратури и пр.           

б) формира изследователски екипи. 

ГЛАВА III . ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ

Чл.23. /1/Членовете на Дружеството са лекарите анестезиолози -реаниматори, и специализанти, работещи в областта на анестезиологията и интензивната медицина.

/2/ Приемането на нови членове става с подаването на писмена молба до Управителния съвет.

 

Чл.24. Редовните членове имат следните права: 

а) да избират и да бъдат избирани като делегати на национални и международни конгреси и конференции; 

б) да вземат участие в проявите, организирани от Дружеството, и да правят предложения по всички въпроси, отнасящи се до тяхната дейност;      

в) да избират и да бъдат избирани като членове на ръководни органи на Дружеството;       

г) да сътрудничат в изданията на Дружеството. 

 

 Чл.25. Редовните членове имат следните задължения: 

а) да полагат постоянни усилия за повишаване равнището на общите и специалните си медицински познания, да следят постиженията в своята специалност и да ги прилагат в практиката.

б) да участват активно в дейността на Дружеството и неговите клонове, като посещават редовно заседанията и изнасят съобщения, доклади, резултати от научните си проучвания и от клиничния си опит;

в) да плащат редовно годишния си членски внос в Дружеството.

Чл.26. Управителният съвет може да провъзгласява за почетни членове на Дружеството български и чуждестранни учени с особено големи заслуги за развитието на анестезиологията и интензивната медицина.  

Чл.27. Почетните членове получават грамоти и почетен знак на Дружеството. Те не плащат такса участие в прояви, организирани от Дружество. 

ГЛАВА IV. ПРИХОДИ, РАЗХОДИ, БЮДЖЕТ

            Чл. 28. Приходите на Дружеството се формират от приходи по договори за изследвания, подготовка на научни прояви, проценти и лихви от влогове, субсидии, членски внос и дарения.

Чл. 29. Бюджетът на Дружеството предвижда годишните приходи и разходи по вид и размери;  

ГЛАВА V. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 30. Дружеството се основава за неопределен срок. То може да прекрати своето съществуване по решение на Общото събрание, взето с мнозинство на 2/3 от всички делегати.

Чл.31. Дружеството има собствен печат и емблема.

Чл. 32. Този устав е приет на 4 – ти Конгрес на Дружеството през 1990 година в гр. София и коригиран на 14- ти Конгрес на Дружеството в гр. Велико Търново през 2005 г. и последваща корекция на 16 – ти Конгрес на Дружеството в гр. София през 2009 г. и изменен на Общо събрание проведено по време на 18-я национален конгрес на 26.10.2013 г. в гр. Несебър, докато дружеството е съществувало като колективен член на Съюза на медицинските специалисти в България, като официално е приет с решение на Учредителното събрание проведено на 29.11.2016г. , с което е взето решение за вписване на дружеството в регъстъра на Юридическите лица с нестопанска цел, като самостоятелно юридическо лице и изменен на ОС проведено на 27.10.2018г. , изменен на ОС проведено на 11.06.2019г.

 

Председател на сдружението: 


Чл.-кор. проф. Николай Кирилов Петров, д.м.н, 

ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ

Членовете на Дружеството са лекарите анестезиолози-реаниматори, работещи в областта на анестезиологията и интензивната медицина.
Редовните членове имат следните права:
а) да избират и да бъдат избирани като делегати на национални и международни конгреси и конференции;
б) да вземат участие в проявите, организирани от Дружеството и Съюза, и да правят предложения по всички въпроси, отнасящи се до тяхната дейност;
в) да избират и да бъдат избирани като членове на ръководните органи на Дружеството;
г) да сътрудничат в изданията на Дружеството и Съюза.
Редовните членове имат следните задължения:
а) да полагат постоянни усилия за повишаване на равнището на общите и специалните си медински познания, да следят постиженията в своята специалност и да ги прилагат в практиката.
б) да участват активно в дейността на Дружеството и неговите клонове, като посещават редовно заседанията и изнасят съобщения, доклади, резултати от научните си проучвания и от клиничния си опит;
в) да пращат редовно годишния си членски внос в Дружеството, в което членуват.

ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ НА НАУЧНОТО СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО 

ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ 


Управителният съвет може да провъзгласява за почетни членове на Дружеството български и чуждестранни учени с особено големи заслуги за развитието на анестезиологията и интензивната медицина.
Почетните членове получават грамоти и почетен знак на Дружеството, не плащат членски и други внодки за участие в прояви, организирани от избралото ги Дружество.

На различни форуми, организирани от Научното дружество са избрани за негови почетни членове редица български и чуждестранни специалисти по анестезиология и интензивно лечение, с принос към развитието на специалността и обучението на кадри у нас.

1.Проф. Й. Йорданов 
2.Проф. А. Атанасов 
3.Проф. А. Бовянски 
4.Проф. Е. Стоянов 
5.Проф. С. Саев 
6.Prof. Steenberg 
7.Prof. P. CoriatDept d’Anesthesie-Reanimation, CHU Pitie-Salpetriere, Paris, France
8.Prof. P. ViarsDept d’Anesthesie-Reanimation, CHU Pitie-Salpetriere, Paris, France
9.Prof. Gurmann 
10.Prof. D. KettlerZentrum Anaesthesiologie, Rettungs-u-Intensivmedizin, Gottingen, Germany
11.проф. Виргил Димитров Градинаров (1995г) 
12.Проф. Й. Янчулев 
13.доцент Георги Колев Казанджиев ( 2005г) 
14.Prof. J. NojkovClinical Center, Skopje, Macedonia
15.Prof. R.JackLondon, UK
16.Prof. Y. KogaChairman, Dept Anesthesiology, Kinki University School of Medicine, Japan
17.Prof. G. ParkAddenbrooke’s University Hospital, Cambridge, UK
18.Prof. A. AdamsLondon, UK
19.Prof. A. GulloTrieste , Italy
20.Доц. Б. Бадева 
21.Доц. Г. Тенев 
22.Проф. М. Димитров 
23.Доц. С. Бояджиев 
24.Prof . H . AdriaensenDirector of the Dept of Anaesthesiology, Universiteit Antwerpen, Belgium
25.Prof. G. HempelmannDirektor der Abteilung Anaesthesiologie und Operative Intensivmedizin, Justus-Liebig-Universitat Giessen, Germany
26.Prof Ph. ScherpereelDept d’Anesthesie-Reanimation, Centre Hospitalier Universitaire, Lille, France
27.Prof. D. WilkinsonHonorary Secretary, CENSA, WFSA, London, UK
28.Доц. М. Щърбова 
29.Prof. D. Niv 
30.Prof. N. Rawal 
31.Проф. д-р Иван Смилов, дмн 
32.Доц. д-р Еленка Танева, дм 
33.Доц. д-р Пенка Терзиначева, дм 
34.Доц. д-р Панайот Димитров, дм 
35.Prof. Jannicke Mellin-Olsen – Norway 
36.Prof. Dragan Vucovic – Serbia 
37.Prof. Zuhal Aykac – Turkey 
38.Prof. Krzysztof Kuczkowski – USA