SvGeorgi

40 години от създаването на Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

 SvGeorgi

Началото на това звено се поставя през 1968 год., когато към Катедрата по хирургически болести към Медицински институт – Пловдив се създава Център за анестезиология и реанимация. През 1974 год. на 16 октомври – денят на който Уилиям Мортън прави първата успешна демонстрация на обща анестезия, Центърът се обособява в Клиника по Анестезиология, реанимация и интензивна терапия (КАРИТ) с ръководител доц. д-р Банко Воденичаров. От 1991 год. на базата на КАРИТ се създава Катедрата по анестезиология, реанимация и интензивна терапия (понастоящем Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина) към Медицински университет – Пловдив. След пенсионирането на доц. д-р Б. Воденичаров, Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) се ръководи последователно от доц. д-р Панчо Николов, доц. д-р Султанка Попова-Бакърджиева, доц. д-р Маргарита Кадийска. Понастоящем началник КАИЛ е проф. д-р Чавдар Стефанов.

Лечебната дейност на КАИЛ включва анестезиологично обезпечаване на всички оперативни интервенции, с изключение на тези в кардиохирургията и изгарянията и интензивно лечение на критични състояния в оперативната и неоперативна медицина, с изключение на детски болести и токсикология. Ежегодно се провеждат над 22 000 анестезии и се лекуват в интензивното отделение над 1000 пациенти. От създаването на катедрата, в нея са защитени 7 дисертации за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и една за научната степен „доктор на медицинските науки“. Пред публична защита са три дисертационни труда за степен „Доктор“ и един за „Доктор на медицинските науки“.