Устав

УСТАВ

НА ДРУЖЕСТВО НА АНЕСТЕЗИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ГЛАВА I.                  СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл.1. Дружество на анестезиолозите в България е независима и доброволна организация на обществени начала на анестезиолозите -реаниматори, които работят в областта на медицината, стоматологията и здравеопазването като цяло, както и на специализантите в тази област.
В текста на този Устав думата “Дружество” замества израза “Дружество на анестезиолозите в България”. Наименованието на Дружеството се транслитерира в кореспонденцията по следния начин
Society of anesthesiology in Bulgaria.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в гр. София 1606, район Триадица, бул. „Георги Софийски” 3 ВМА – Катедра Анестезиология и Интензивно Лечение. 

Чл. 3. Дружеството осъществява своята дейност в полза на своите членове -специалистите анестезиолози и специализантите по анестезиология и интензивно лечение в България.

Чл. 4. Дружеството е колективен член на „Съюза на българските медицински специалисти“, съгласно решение на Общото събрание на сдружението. Дружеството членува в сродни международни организации или си сътрудничи с тях с оглед, постигане на своите цели на основата на широкото международно сътрудничество.

Чл. 5. Дружеството има следните цели:

            а) да стимулира научно – изследователската дейност в областта на анестезиологията и интензивната медицина; 

б) да поддържа квалификацията на своите членове и на другите лекари анестезиолози – реаниматори; 
            
в) да координира и подпомага дейността на своите клонове; 
           
г) да сътрудничи и подпомага сътрудничеството с международни научни медицински организации и със сродни организации в чужбина за най-бързо пренасяне на техните постижения в България, както и за популяризирането на постиженията на българските анестезиолози в чужбина.

Чл. 6. /1/ Сдружението ще постига целите си със следните средства:

а) Организиране и провеждане на регулярни срещи, презентации, дискусии, семинари и други мероприятия за членовете на сдружението за обмяна на научна информация и опит и съвременни методики във връзка с предмета и целите на сдружението;

б) Организиране и провеждане на постоянно сътрудничество с професионални организации, институции и научни оргиназации в страната и в чужбина, обмен на технологии, научни постижения, информация и идеи във връзка с развитието на анестезиологията и интензивното лечение;

с) Разработване на предложения за регламентиране и/или за промени в нормативната уредба, свързана с предмета на дейност и целите на сдружението;

д) Представляване и защитаване интересите на членовете на сдружението, свързани с целите и предмета на дейност на сдружението;

         е) Участие в други юридически лица, доколкото това е необходимо за ефективното осъществяване на дейността по изпълнение на целите и задачите му.

Чл. 7. /1/. Сдружението има следния предмет на дейност:

          а) Благоприятстване популяризирането на съвременните насоки за развитие на анестезиологията и интензивното лечение;

б) Създаване на активна платформа за обмен на мнения, научни постижения, опит и позиции по актуални проблеми, свързани с развитието на анестизиологията и интензивното лечение;

         с) Изработване на единни насоки за работа и взаимодействие между държавни органи, здравни заведения и съсловни организации с цел прилагане на най-добрите и съвременни научни методи и практики, касаещи анестезиологията и интезивното лечение;

         д) Организиране и провеждане на семинари, школи, курсове и други форуми за повишаване квалификацията на медицинските специалисти, работещи в областта на анестезиологията и интензивното лечение;

       е) Утвърждаване на високи професионални критерии и професионална етика на медицинските специалисти в областта на анестезиологията и интензивното лечение;

          /2/ Дейността на сдружението се осъществява въз основа на българското законодателство, настоящият Устав и решенията на неговите органи на управление.


Чл. 8.
Дружеството е независимо от всякакви политически организации и сдружения, които си поставят политически цели. То сътрудничи с всички държавни и обществени организации, които си поставят сродни на неговите цели и биха подпомагали осъществяването на целите на Дружеството.


Чл.
9. Дружеството:

         а) посредством свои делегати взема участие в Общото събрание на Съюза на българските медицински специалисти;


         б) посредством свои избрани членове участва в ръководните органи на Съюза
българските медицински специалисти;


         в) посредством Управителния Съвет на Съюза на
българските медицински специалисти може да изисква информация за протичането на каквато и да било дейности и събития по линия на Съюза;


         г) предлага чрез Съюза за отличаване и награждаване на ценни постижения на свои членове;


         д) предлага свои членове за удостояване с отличията на Съюза и награждава членовете си за активна организационна и научна дейност;


         е) предлага чрез Съюза изтъкнати учени за избор на член – кореспонденти и действителни членове на БАН;


Чл.10. Дружеството предлага на Съюза делегати за участие в международни и национални прояви на други страни.

ГЛАВА II .                  РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл.11./1/ Ръководни органи на Дружеството са Общото събрание, Управителният съвет, Председателя и Контролния съвет.

/2/ Управителният, Контролният съвет, Председателят и заместник председателите се избират от Общото събрание с явно гласуване.

Чл. 12. /1/Общото събрание се свиква на всеки 2 години , а отчетно -изборното събрание на всеки 4 години;

/2/ Мандатът на Председателя на Дружеството, Управителният съвет и Контролния съвет е 4 години. Председателят на Дружеството и заместник председателите се избират от Общото събрание и са членове на Управителния съвет по право. Председателят може да бъде избиран само за два последователни мандата. Предишният Председател остава на поста си още 6 месеца след избирането на Новия Председател. Новоизбраният Председател започва мандата си 6 месеца след избирането си, като в този период е член на Управителния съвет. След изтичането на 6 месечния период ( период за приемственост ) предишният Председател предава функциите си на Новоизбраният Председател, като след това той остава член на Управителния съвет.

Чл.13. Общото събрание :

а) Разглежда дейността на Дружеството и определя по-нататъшните му насоки за развитие, както и обсъжда актуални проблеми, свързани с развитието на специалността; 

б) Прави промени и допълнения в Устава. 

Конгресът провежда своята работа при присъствие на не по-малко от 200 делегати. По изключение, при неявяване на необходимия брой делегати, Общото събрание се отлага с 1 час и с гласуване се приема да се проведе при наличния брой делегати.
Решенията се вземат с обикновено
мнозинство.


Чл.1
4. Управителният съвет на Дружеството се състои от 16 члена плюс 1 член, избран за представител в ESA.

Чл.1 5. Управителният съвет:
      а) координира международните и националните конгреси, конференции, симпозиуми и други научни прояви, организирани в страната;
       б) ежегодно изслушва отчет на Председателя за работата на Дружеството и ръководството му и взема съответни решения;
       в) взема решения за свикване на извънредни Общи събрания;

Чл.16 /.1/Управителният съвет на Дружеството е ръководен орган на Дружеството в периода между две общи събрания.
/2/Управителният съвет се избира от Общото събрание с явно гласуване, с обикновено мнозинство от присъстващите.

/3/ Управителният съвет се състои от: Новоизбран Председател , Предишен Председател, Двама Заместник Председатели, секретар, и 12 членове.
 

Чл.17. Управителният съвет на Дружеството има следните задачи: 

а) съставя плановете на конгресите, конференциите, симпозиумите и другите международни и национални научни прояви и ги представя; 

б) обсъжда предложенията за участие в международни и национални научни прояви в други страни и взема съответни решения; 
            в) съставя плана за работата на Дружеството за годината; 

            г) присъжда награди за активна научна и организационна дейност; 

            д) получава информация за международни и национални конгреси, конференции, симпозиуми и други научни прояви.


Чл.18. Управителният съвет на Дружеството взема решения с обикновено мнозинство на присъстващите на заседанията му членове. Текущите въпроси по дейността на Дружеството се решават в оперативен порядък от Председателя, респективно заместник председателите и секретаря.


Чл. 19. Контролният съвет на Дружеството се състои от председател и двама члена и се избира за период от 4 години от Общото събрание с явно гласуване за не повече от два мандата.
Контролният съвет наблюдава правилното използване на материалните и финансови средства на Дружеството и представя за това отчетен доклад пред Общото събрание. 
 

Чл.20. При Дружеството се създава съвет за изследователска и внедрителска дейност, който: 

           а) сключва договори за извършване на изследвания с отделни организации, фирми и т.н., като анализи и оценки на медикаменти, технологии, апаратури и пр.           

           б) формира изследователски екипи.

ГЛАВА III .                    ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ

Чл.21. /1/Членовете на Дружеството са лекарите анестезиолози -реаниматори, и специализанти, работещи в областта на анестезиологията и интензивната медицина.

/2/ Приемането на нови членове става с подаването на писмена молба до Управителния съвет.
 
Чл.22. Редовните членове имат следните права: 
 
         а) да избират и да бъдат избирани като делегати на национални и международни конгреси и конференции; 

          б) да вземат участие в проявите, организирани от Дружеството и Съюза, и да правят предложения по всички въпроси, отнасящи се до тяхната дейност;      

          в) да избират и да бъдат избирани като членове на ръководни органи на Дружеството;       

          г) да сътрудничат в изданията на Дружеството и Съюза. 
 
 
Чл.23. Редовните членове имат следните задължения: 

а) да полагат постоянни усилия за повишаване равнището на общите и специалните си медицински познания, да следят постиженията в своята специалност и да ги прилагат в практиката.

б) да участват активно в дейността на Дружеството и неговите клонове, като посещават редовно заседанията и изнасят съобщения, доклади, резултати от научните си проучвания и от клиничния си опит;

в) да плащат редовно годишния си членски внос в Дружеството.
 

Чл.24. Управителният съвет може да провъзгласява за почетни членове на Дружеството български и чуждестранни учени с особено големи заслуги за развитието на анестезиологията и интензивната медицина. 
 

Чл.25. Почетните членове получават грамоти и почетен знак на Дружеството. Те не плащат такса участие в прояви, организирани от Дружество.

ГЛАВА IV .            ПРИХОДИ, РАЗХОДИ, БЮДЖЕТ

Чл. 26. Приходите на Дружеството се формират от приходи по договори за изследвания, подготовка на научни прояви, проценти и лихви от влогове, субсидии, членски внос и дарения.  

Чл. 27. Бюджетът на Дружеството предвижда годишните приходи и разходи по вид и размери;  

ГЛАВА V .                      ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 28. Дружеството се основава за неопределен срок. То може да прекрати своето съществуване по решение на Общото събрание, взето с мнозинство на 2/3 от всички делегати. 

Чл.29. Дружеството има собствен печат и емблема.

Чл. 30. Този устав е приет на 4 – ти Конгрес на Дружеството през 1990 година в гр. София и коригиран на 14- ти Конгрес на Дружеството в гр. Велико Търново през 2005 г. И последваща корекция на 16 – ти Конгрес на Дружеството в гр. София през 2009 г. и изменен на Общо събрание проведено по време на 18-я национален конгрес на 26.10.2013 г. в гр. Несебър.