Структура

РЪКОВОДСТВО НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО НА АНЕСТЕЗИОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ,
избрано на Отчетно-изборното събрание,проведено на 3.10.2009 г.
по време на ХVІ Национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с
международно участие в София, България.

Избран нов председател: Проф. д-р Николай Петров, дм, считано от 3.04.2010 г.
Предишен председател: Проф. Иван Смилов, дмн до 3.04.2010 г.
Зам. Председатели: Проф. д-р Димитър Карадимов, дмн

Доц. д-р Силви Георгиев, дм

Секретар: Ст. н. с. ІІ ст. Стоян Миланов, дм
Касиер: Д-р Петър Турлаков
Член на ръководството: Д-р Петър Загорчев
Технически секретар: Кети Христова

 

Членове:

Проф. д-р Радко Радев, дмн

Доц. д-р Атанас Темелков, дм
Доц. д-рЧавдар Стефанов, дм
Доц. д-р Вилиян Платиканов, дм
Доц. д-р Георги Царянски, дм
Доц. д-р Пламен Кенаров, дм
Д-р Георги Матев