NikolaiPetrov

Бригаден генерал Член-Кор. Проф. Николай Петров, д.м.н.

 

NikolaiPetrov

 

Автобиография

Име

Бригаден генерал Член-Кор. Проф. Николай Петров, д.м.н.

Длъжност

Заместник началник по лечебно-диагностичната дейност на Военна болница- София.Началник Катедра по Aнестезиология, реанимация и интензивно лечение, при Военномедицинска академия – София.

Служебен адрес

Военномедицинска академия София бул. „Г.Софийски” № 3 Тел. +359 2 922 57 88 ; +359 2 922 57 89, факс-+359 2 9226053, Email-niki.petrov@abv.bg

Образование

1979-1985 – Медицински университет гр.Варна – номер на дипломата : 0000886

1985-1986 – Интернатура в Катедра „Военна медицина” , ВМА – София

1989-1991 – Клинична ординатура по анестезиология, реанимация и интензивно лечение във ВМА – София.

1991 – Придобита специалност по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение”- диплома номер: 38471

1995-1996 – Специализация по невроанестезия и неврореанимация в Департамента по неврохирургия на болница „Petie Salpetriere” – Paris с научен ръководител проф. Piere Coriat – президент на ESA – Европейската асоциация по анестезиология.

2001г – Защитена дисертация за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“

2002г – Придобива научната и образователна степен „Доцент“.

2002 – Завършен курс по „Реанимация и интензивна медицина при медицинското осигуряване на международни военни мисии на НАТО” – Интернационален център “Robert Piquet” – Beaurdeaux , France.

2003 – Завършен курс по „Регионална и проводна анестезия” при проф. Елизабет Гартнер, президент на Европейската асоциация по регионална и проводна анестезия – Страсбург, Франция.

2004 – Завършен курс на НАТО „Международно право на военните конфликти” – Spies, Швейцария.

2007 – Защитена степен „Магистър” по „Обществено здраве и здравен мениджмънт” – Медицински университет – София.

2008 – Придобита специалност по „Спешна медицина” – Медицински университет – София.

2011 – Защитена дисертация за придобиване на степен „Доктор на медицинските науки”.

2012 – Избран за „професор“ по анестезиология и интензивно лечение

Професионално развитие

2009 – Президент на „Дружество на анестезиолозите в България”.

2008 – Президент на Българското научно дружество по парентерално и ентерално хранене – „БУЛСПЕН”.

2007 – Заместник началник по диагностично-лечебната част на МББАЛ „Военна Болница” – София.

2004 – Републикански консултант по анестезиология, реанимация и интензивно лечение.

2004 – Ръководител Катедра по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение при ВМА – София.

2004 – Член на Европейската асоциация по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – ESA.

2006 – Член на Европейската Асоциация по интензивна медицина – ESICM.

2008 – Член на Американската асоциация на анестезиолозите – ASA.

2004 – Член на Европейската асоциация по парентерално и ентерално хранене – ESPEN.

1998 – Главен асистент в КАРИЛ , ВМА – София.

1995 – Старши асистент в КАРИЛ , ВМА – София.

1993 – Асистент в КАРИЛ , ВМА – София.

1992 – Лекар ординатор в КАРИЛ , ВМА – София.

1991-1992 – Началник Отделение по Анестезиология, реанимация и интензивно лечение при Военна болница гр.Бургас.

1989-1991 – Клиничен ординатор по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение” в КАРИЛ при ВМА.

1986-1989 – Военен лекар в поделение на БА.

1985-1986 – Интерн към учебен отдел на ВМА по „Организация и тактика на медицинската служба на БА”

Допълнителна квалификация

Френски, английски, руски.

Компютърни умения – „Microsoft office”

2001 – Ръководител проект „ Клинично тестване на Diprivan за седация при пациенти след неврохирургични операции”

2005 – Главен изследовател в проучване – BAP 00307

2007 – Главен изследовател в проучване – BAYER-11976

Автор на 3 – и съавтор на 9 книги – научна медицинска литература.

Главен редактор на списание „Анестезиология и интензивно лечение”.

Главен редактор на списание „Клинично хранене”.

Лична биография

Роден в гр. Средец, окръг Бургаски.

Семеен с три деца.