AnestNew

Ръководство

  AnestNew    

 

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО 

ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ


България, София 1606,   бул. „Св. Г. Софийски” №3, тел: +35929225788; факс: +35929226053, ccbulg@abv.bg, www.anesthesiology.bg

          Председател:           

чл.кор. проф. Николай Петров, д.м.н.

 

 

          Заместник – председатели:

 

1. Проф. Атанас Георгиев Темелков, дмн

           2. Проф. Вилиан Платиканов, дмн

 

          Управителен съвет в състав:

 

 

       Чл.кор. проф. Николай Петров, дмн

 

       Проф. Силви Георгиев, дмн

 

       Проф. Атанас Темелков, дмн

 

       Проф. Чавдар Стефанов, дмн

 

       Проф. Христо Бозов, дмн

 

       Проф. Вилиан Платиканов, дмн

 

       

       Проф. Стоян Миланов, дм

 

       Проф. Пламен Кенаров, дмн

 

       Проф. Евелина Одисеева, дм

 

       Проф. Валентин Власаков, дмн

 

        Доц.  д-р Любомир Бакаливанов, дм

 

       Доц. Мария Атанасова, дм

 

       Доц. Мая Белитова, дм

 

       Доц. Георги Арабаджиев, дм

       Д-р Антон Григоров

 

 Контролен съвет на сдружението в състав:

 

Председател:  1. д-р Ралица Маринова

Членове:           2. д-р Сибила Веселинова Маринова

                                         3. д-р Пламен Ценов Блажев