Членство

ЧЛЕНСКИ СЪСТАВ

Членовете на Дружеството са лекарите анестезиолози-реаниматори, работещи в областта на анестезиологията и интензивната медицина.
Редовните членове имат следните права:
а) да избират и да бъдат избирани като делегати на национални и международни конгреси и конференции;
б) да вземат участие в проявите, организирани от Дружеството и Съюза, и да правят предложения по всички въпроси, отнасящи се до тяхната дейност;
в) да избират и да бъдат избирани като членове на ръководните органи на Дружеството;
г) да сътрудничат в изданията на Дружеството и Съюза.
Редовните членове имат следните задължения:
а) да полагат постоянни усилия за повишаване на равнището на общите и специалните си медински познания, да следят постиженията в своята специалност и да ги прилагат в практиката.
б) да участват активно в дейността на Дружеството и неговите клонове, като посещават редовно заседанията и изнасят съобщения, доклади, резултати от научните си проучвания и от клиничния си опит;
в) да пращат редовно годишния си членски внос в Дружеството, в което членуват.