Политика за защита на личните данни

Приложение 4 към Политиката за защита на данните: информационна клауза

Съгласно чл. 13 сек. 1 и сек. 2 от Постановлението на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни, както и отмяната на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните) на общия регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г., информирам, че:

  1. Администраторът на личните ви данни е СДРУЖЕНИЕ “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”, с адресСофия 1606, ул. “Св. Георги Софийски” № 3, ет. 3, ВМА, Катедра “Анестезиология и интензивно лечение”.
  2. Администраторът обработва Вашите лични данни въз основа на приложимото законодателство или въз основа на даденото Ви съгласие.
  3. Вашите личните данни се обработват, съгласно целите и статутът на организацията.
  4. Във връзка с обработката на данни за целите, посочени в точка 3, адресатите на вашите лични данни могат да бъдат:

а) публични органи и субекти, изпълняващи публични задачи или действащи от името на публични органи, до степента и за целите, които произтичат от разпоредбите на общоприложимото право;     

  1. Вашите лични данни ще се съхраняват за периода, необходим за постигане на целите, посочени в точка 3, и след това за периода и до степента, изисквана от разпоредбите на общоприложимото законодателство.
  2. Във връзка с обработката на вашите лични данни – имате следните права:

а) правото на достъп до лични данни, включително правото да се получи копие от тези данни;     

б) правото да се изиска коригиране (промяна) на лични данни – ако данните са неверни или непълни;     

в) правото да се иска заличаване на лични данни (т. нар. право да бъдеш забравен), ако:     

– данните вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработени по друг начин,         

– субектът на данни е възразил срещу обработването на лични данни,         

– субектът на данни е оттеглил съгласието си за обработване на лични данни, което е основа за обработка на данни и няма друго правно основание за обработка на данни,         

– личните данни се обработват незаконно,         

– личните данни трябва да бъдат премахнати, за да се спази законовото задължение;         

г) правото да се изисква ограничение на обработването на лични данни – ако:    

– субектът на данните поставя под въпрос коректността на личните данни,         

– обработката на данни е незаконна и субектът на данните се противопоставя на изтриването на данни, като вместо това иска тяхното ограничение,         

– администраторът вече не се нуждае от данните за своите цели, но субектът на данните се нуждае от тях за установяване, защита или изпълнение на искове,         

– субектът на данните е възразил срещу обработката на данни, докато се установи дали законните основания от страна на администратора отменят основанията за възражение;         

д) право на прехвърляне на данни – ако са изпълнени съвместно следните условия:     

– обработката на данни се извършва въз основа на споразумение, сключено със субекта на данните, или въз основа на съгласието, изразено от това лице,         

– обработката се извършва по автоматизиран начин;           

е) право на възражение срещу обработката на данни – ако са изпълнени съвместно следните условия:      

– ще има причини, свързани с вашата специална ситуация, в случай на обработка на данни въз основа на задача, изпълнена в обществен интерес или като част от упражняването на публична власт от администратора,         

– обработката е необходима за целите и законните интереси, преследвани от Администратора или от трета страна, освен когато тези интереси са заменени от интересите или основните права и свободи на субекта на данните, изискващи защитата на личните данни, особено когато субектът на данни е дете.         

  1. В ситуация, в която обработката на лични данни се извършва въз основа на съгласието на субекта на данните, предоставянето на личните Ви данни на Администратора е доброволно.
  2. Ако обработването на лични данни се основава на съгласието на лицето за обработване на лични данни (член 6, параграф 1, буква а) от Общият регламент относно защитата на данните (ОРЗД), имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Това оттегляне не засяга съответствието на обработката, която е извършена въз основа на съгласие преди оттеглянето й, с приложимото законодателство.
  3. Ако узнаете за незаконна обработка на личните ви данни, имате право да подадете жалба до надзорния орган, компетентен за защита на личните данни.
  4. Вашите данни могат да бъдат обработвани по автоматизиран начин и няма да бъдат профилирани.