За нас

ДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ, БЪДЕЩЕ

НАЧАЛОТО

Научното дружество по анестезиология се създава през есента на 1957 г. по инициатива на проф. Антон Червенаков. Основателите са: А. Дериджан, С. Саев, Д. Маджаров, С. Киров, Е. Йорданов (ИСУЛ – София), Ат. Атанасов, П. Абаджиев, Й. Йорданов, Н. Фичев (ВМИ – София), Ст. Филипов (ОАБ), Е. Стоянов (МВР болница), Б. Воденичаров (ВМИ – Пловдив).
За председател на дружеството единодушно е избран проф. Червенаков, а за секретар – Е. Йорданов.
Въпреки, че учредяването на дружество на анестезиолозите се посреща със снизхождение и насмешка от хирургичните среди, то е признато за секция към Научното дружество по хирургия в България.
Началото на съвременната анестезиология в България се поставя в Института за специализация и усъвършенствуване на лекарите (ИСУЛ) където по инициатива на проф. А. Червенаков, от началото на 1956г. започва подготовката на анестезиолози за здравната мрежа в страната и утвърждаването на анестезиологията като самостоятелна клинична специалност у нас.
След учредяването си, Научното дружество започва да провежда ежемесечни срещи, на които се разглеждат различни въпроси от специалността – прагматични, от ежедневната практика, до теоретични и стратегически, касаещи развитието на специалността. Проф. Червенаков налага академичния стил в разискванията и пропагандира опита на различни Европейски школи.
През 1958 г. е приета наредба за специализация на висшите медицински кадри, чрез която се утвърждава и анестезиологията като клинична специалност.
През 1958 г. ИСУЛ организира първата “Декада по въпросите на анестезиологията”. На нея са поканени всички завършили първите два основни курса по анестезиология и всички членове на дружеството. По време на това събитие са представени 13 доклада с научно-практическа насоченост в различни области на анестезиологията. Правят се съобщения за първите пациенти в България, изведени от състояние на клинична смърт с методите на кардио-пулмонална ресусцитация. Изнесеният от председателя на дружеството проф. Червенаков доклад е програмен за развитието на специалността анестезиология у нас.
Една година по-късно ( 1959 г. ) се провежда I-ва Национална конференция по анестезиология, организирана от Научното дружество. Основните теми, разглеждани на конференцията са: блокада на вегетативума, обезболяване в спешната хирургия и анестезия в детската възраст.

ПО САМОСТОЯТЕЛЕН ПЪТ

Решаваща за по-нататъшното развитие на Дружеството на анестезиолозите е 1960 г., когато то престава да е секция към дружеството на хирурзите и се обособява като самостоятелно дружество към Съюза на научните работници Когато по-късно се създава Съюз на научните медицински дружества, Научното дружество на анестезиолозите влиза в него през 1970 г. като Научно медицинско дружество по анестезиология и реанимация.
Членове на Дружеството вземат участие в различни международни прояви по анестезиология – I-ви Европейски конгрес по анестезиология ( Виена, 1962 г. ) , Международна конференция по анестезиология на социалистическите страни ( Будапеща 1963 г. ) , последващите европейски конгреси (Копенхаген 1965 г, Прага 1970г., Лондон 1982 г.), както и на световни конгреси на федерецията по анестезиология ( Лондон 1968, Киото 1972, Хамбург 1980, Вашингтон 1988, Хага 1992 ).
Научното дружество на анестезиолозите в България се присъединява към Световната федерация на анестезиологичните дружества още през 1962 г. Ръководството на дружеството полага усилия то да бъде отворено към професионализма и света дори в най-трудните в политическо отношение периоди. Особени заслуги има в това отношение проф. Е. Стоянов, секретар на дружеството от 1960 г. Дълги години той заема изборни длъжности в Европейския комитет на Световната федерация, откъдето подпомага активно участието на дружеството в международни прояви.
През юни 1965 г. се провежда I-ва национална конференция по анестезиология и реанимация с основни теми:”Проблеми на дишането по време на анестезия” и “Спешна анестезия и реанимация”. В рамките на конференцията се провежда и отчетно-изборно събрание и е приет Устав на дружеството. Съгласно него Ръководството на дружаството състои от председател, секретар и пленум с мандатност от 2 години и право всеки да бъде преизбиран на един пост не повече от два пъти. Ръководството има задължение да заседава най-малко два пъти в годината и да обсъжда всички основни въпроси. На всеки две години се предвижда провеждането на конференция или конгрес.
За председател на дружеството е избран А. Червенаков, а за секретар – Е. Стоянов. Същото ръководство е преизброно на Отчетно-изборната конференция през 1967 г.
В този период се основават клонове на дружеството в Пловдив, Варна, а малко по-късно и в Бургас.
Научното дружество играе важна роля в организирането и провеждането на курсове с лектори от Анестезиологичния център на Копенхаген и Световната здравна организация. Първият лекционен курс е изнесен от проф. Хенинг Рубен през 1965 г. и е посветен на първата помощ, съживяването, помощ и съживяване при удавяне.Курсът е прослушан от 850 души в София, Пловдив, Варна и Бургас. Изнесените лекции са издадени в ръководство на БЧК и то е разпространено безплатно в страната.
Вторият курс се провежда през 1966 г. с лектори проф. Чърчил-Дейвидсън, Оле Сехър и Ерик Андерсен.
Важна проява на дружеството е IV международен симпозиум по анестезиология, състоял се във Варна през 1969 г. Основната тема е “Ролята на анестезиолога в лечението на тежките инциденти”. В рамките на симпозиума са изнесени и цикъл лекции от гост-лектори от чужбина. На симпозиума присъствуват световно известни учени като сър Роберт Макинтош, проф. Епщайн, Брюс Скот и др.
На отчетно-изборното събрание през 1969г. е избрано ново ръководство на дружеството – председател С. Саев, зам. председател С. Филипов, секретар Н.Петров, касиер Г. Тенев.
Дружеството поощрява разкриването на регионални клонове и провеждането на съвместни заседания с други научни дружества – по хирургия, вътрешни болести, кардиология, алергология, офталмология, акушерство и гинекология, на които се дискутират общи за специалностите проблеми.
Дружеството участвува активно в изграждането и модернизирането на системата на бързата помощ, водноспасителната, планинскоспасителната, пътноспасителната и минноспасителната дейност, в подготовката на санитарните формирования за действия в условия на бедствия и военновременни ситуации. Членове на дружеството участвуват в движението на българските автомобилисти, в работни групи по стандартизиране на организацията, снабдяването, апаратурата и обучението по анестезиология, в разработване на производството на инфузионни разтвори и консумативи за еднократна употреба. Ръководството на дружеството осигурява методична и организационна помощ на анестезиолозите в страната.
През 1971 г. дружеството организира II-ра национална конференция по анестезиология и реанимация с основни теми “Дишане по време на анестезия, реанимация и интензивно лечение” и “Анестезия и реанимация при различни остри състояния”. На тази конференция се учредява и Софийски клон на дружеството с председател Й. Йорданов. Избрани са председателите и на другите клонове – ( Вл. Власаков ) Варна, ( Д. Бързински ) Пловдив, Хр. Душипеев ( Бургас ).
Научното дружество изработва стандартите и правилата за изграждане на отделения по анестезиология, реанимация и интензивно лечение, тяхната структура, организация на дейността им и взаимоотношения с други болнични структури, както и служебните и длажности характеристики на персонала работещ в тези отделения – от завеждащ ОАРИЛ, лекар, сестра до санитар.Тези документи са обсъдени и приети от пленум на дружествата състоял са през април 1972 г. и стават нормативната основа при създаването на ОАРИЛ в страната, регламентирано със заповед 083/1973 на МЗ.
През 1973 г. дружеството организира III-та национална конференция по анестезиология и реанимация с основна тема: “Анестезия и реанимация в детската възраст”.
В София през 1975 г. се провежда I-ви национален конгрес по анестезиология и реанимация с международно участие. Темите са: “Остра дихателна недостатъчност”, “Нови средства и методи в анестезиологията и реанимацията”, избрани лекции, изнесени от 9 гост-лектори.
През 1976 г. започва процес на отделяне от създадената през 1972 г. мегакатедра по анестезиология на отделни анестезиологични звена, секции към съответните научни институти. Научното дружество продължава да играе координираща и методична роля в обмена на информация между отделните звена по анестезиология.
През 1978 г. дружеството организира симпозиум на тема:” Резултати от приложението на съвременни средства и апаратура от ГДР в анестезиологията, реанимацията и интензивното лечение”, с гост-лектори от ГДР.
Четвъртата национална конференция по анестезиология и реанимация е проведена в Пловдив през 1983 г. Темите са: “ Трудности, грешки и усложнения по време на анестезия, реанимация и интензивно лечение” и ”Анестезия и реанимация в акушерството”.
Избраното ново ръководство на дружеството подготвя III-ти национален конгрес по анестезиология, реанимация и интензивно лечение с международно участие в Смолян през 1985 г. основните теми на конгреса са : “Нови насоки в развитието на анестезиологията, реанимацията и интензивното лечение”, “Анестезия, реанимация и интензивно лечение в гериатрията”. Провежда се идискусия на тема: “Развитие и проблеми на ОАРИЛ”.

Четвъртия национален конгрес се провежда в София през 1990 г. Темите на конгреса са: “Травма – анестезия, реанимация и интензивно лечение” и “Безопасност и усложнения при анестезия, реанимация и инетнзивно лечение”. На конгреса проф. Саев изнася програмен доклад очертаващ перспективите и възможностите за развитие на анестезиологията и интензивното лечение в страната във време на преход от тоталитаризъм към демокрация.
Активизира се дейността на дружаеството.Традиционни стават дните на следдипломна квалификация, с преподаватели от Парижки университетски болници.
През 1991 г. се провежда Международен симпозиум на дружествата по анестезиология и реанимация на България и по анестезиология и интензивна медицина на Бавария. Темите са: “Актуални проблеми на мониторирането”, “Венозна анестезия”, “Лечение на болката”, “Анестезиологични и интензивно-терапевтични аспекти на таравматологията”, “Ентерално и парентерално хранене”, “Специални фармакологични проблеми в анестезията и интензивната терапия”.
Петата национална конференция с международно участие се провежда през 1993 г.
През 1974 г. дружеството започва издаване на реферативен бюлетин, в който се изнася информация от чужди списания. От 1994 г. дружеството издава списание “Анестезиология и интензивно лечение” под редакцията на проф. Смилов. През 1990г. на Конгреса в София за председател на Дружеството е избран проф. Йордан Янчулев.

От 1993 председател на Научното Дружество на Анестезиолозите в България е проф. Иван Смилов, който е преизбиран два пъти – през 2000г. и 2005г. Организират се през две години Национални конференции и и Научни Конгреси: Смолян –1995, Плевен – 1998, Пловдив – 2000,Варна – 2002, Търново – 2005, където се взе решение провдените конференции и конгреси досега да се обединят и да се провеждат конгреси на всеки две години, а отчетно-изборно събране на 4 години, като следващият конгрес е ХV-ти проведен в Несебър през 2007 година. Организирани са съвместни национални конференции с Българската асоциация за изследване и лечение на болката – председател – проф Иван Смилов:София-2002, Банско-2004, Боровец- 2006. Дружеството участва и като съорганизатор на Международен Конгрес на Болката – София – 2005, съвместно със Световната Федерация за Болката.

Конгрес по детска анестезиология и интензивно лечение – Боровец-2003

През годините са избрани много достойни представители на специалността за почетни членове на дружеството.
Дружеството полага усилия за намиране на възможности за специализации на млади анестезиолози в различни страни.