„Образна диагностика при Остър Респираторен Дистрес Синдром: минало, настояще и бъдеще”

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание публикация на тема  „ Образна диагностика при Остър Респираторен Дистрес Синдром: минало, настояще и бъдеще”с авторски колектив: Laurent Bitker, Daniel Talmor и Jean‑Christophe Richard

Острия респираторен дистрес синдром (ARDS) се характеризира с дифузна алвеоларна увреда, съчетано с повишена алвеоло-капилярна пропускливост, водещо до интерстициален и алвеоларен оток, което от своя страна изисква включването на пациента на изкуствена белодробна вентилация. Белият дроб е голям комплексен орган, с хетерогенна структура и уникални характеристики, включващи тъкан, извънклетъчен матрикс, газ, голямо количество кръвна субстанция, често изискващ използването на 3-D образна диагностика, за по-детайлно разбиране на механизмите на аерация, перфузия и вентилация. След описанието на ARDS през 1967 год., рентгенографския образ на белия дроб е ключов елемент в дефиницията на понятието. ARDS се презентира с морфологични особености, като консолидация на алвеолите, промени тип „матово стъкло” и интерстициален оток.

Основните акценти в публикацията са:

При пациенти с ARDS образната диагностика е ключов елемент в  разбирането на морфологичните и механични характеристики на белия дроб. Първоначално се използва рентгенография на белите дробове, но самите образи трудно дават ясна представа за патологичното състояние. Въвеждането на компютърната томография (СТ-scan) доведе до голям скок при разбирането на патоанатомичните и патофизиологичните промени при пациенти с ARDS. Също така позволява да се прецени състоянието на белите дробове преди и след включване на апаратна вентилация, както и „отговора” спрямо различните параметри в режимите на изкуствена вентилация, с цел проследяване развитието на състоянието и избягване на баротравма. Съчетано с Позитронно емисионна томография (PET) позволява в дълбочина да се прецени връзката вентилация/перфузия на възпаления бял дроб.

Ултразвуковата диагностика (LUS), също е често използван метод, в интензивните отделения, поради своите характаристики на неинвазивен, радиационно негативен, евтин и лесен за употреба метод. Чрез използването на ултразвук може да се проследяват хемодинамични характеристики на пациента, поява и динамика на плеврални изливи, поява на пмевмоторакс, консолидация на паренхима на белия дроб и позициониране на централен венозен катетър.

Друг неинвазивен тип медицинска образна диагностика е Електрическата импедансна томография (EIT), при който чрез измервания на електрическа проводимост, диелектрическа проницаемост и импеданс на част от тялото, посредством електрод на повърхността, се използва за формиране на томографски изображения. Електрическата проводимост варира значително между различните биологични тъкани (абсолютен EIT) или движението на течности и газове в тъканите (разлика EIT). Това позволява продължително наблюдение на белодробните показатели, както и промените в тях, в реално време, при промяна в РЕЕР и дихателния обем.

Включването на изкуствен интелект (АI) както към компютърната томография, така и към другите методи на образна диагностика, чрез използването на алгоритми, може да създаде много по-детайлен образ, 3-D изобразяване, с възможност на софтуера да идентифицира патологични изменения, невидими за човешкото око.

Пълния текст, прочетете тук.

Изготвил: Д-р Стилиан Добрев (ВМА – София)