„Сравнително проучване между 8-дневна срещу 15-дневна антибиотична терапия за лечение на вентилационно асоциирана пневмония, причинена от Pseudomonas aeruginosa“

Уважаеми колеги,

Представяме на вашето внимание публикация на тема „Сравнително проучване между 8-дневна срещу 15-дневна антибиотична терапия за лечение на вентилационно асоциирана пневмония, причинена от Pseudomonas aeruginosa при възрастни“.

Авторски колектив:  Adrien Bouglé, Julien Amour, Thomas Dessalle, Florence Bellenfant Zegdi, Bernard Cholley, Julien Massot, Jean-Michel Constantin, Alexandre Demoule, Julien Mayaux, Vincent Dubée, Hervé Dupont, Jacques Duranteau, Laura Federici, Arnaud Foucrier, Thomas Geeraerts, Céline Guichon, Pierre Kalfon, Éric Kipnis, Sigismond Lasocki, Jean-Yves Lefrant, Matthieu Legrand, Marc Leone, Thomas Lescot, Bruno Lévy, Joël Cousson, Philippe Montravers, Sébastien Tanaka, Emmanuel Novy, Alexandre Ouattara, Jean-François Payen, Walter Picard, Pascale Poète, Julien Pottecher, Christophe Quesnel, Muriel Fartoukh, Anoine Tesniere, Mélanie Fromentin, Jean-Jacques Rouby, Qin Lu, Olivier Langeron, Pierre Squara, Eric Levesque, Nicolas Mongardon, Tabassome Simon, Laurence Berard, Marine Cachanado & Nora Soussi

Вентилационно асоциираната пневмония остава основна причина за заболеваемост и смъртност в интензивните отделения, възлизаща на около 25% от инфекциите при пациентите в тях. В гайдлайните няма точна рамка за лечение на тези инфекции, особено причинените от P. aeruginosa. Все още съществуват съмнения, относно оптималната продължителност на антибиотичното лечение при този тип инфекции.

Основните акценти в публикацията са свързани с:

  • Касае се за рандомизирано, контролирано, отворено проучване, проведено от 03.06.2016г. до 22.05.2018г., в което са включени 196 пациента с доказана венилационно асоциирана пневмония.
  • Пациентите са разпределени в две групи, като и двете групи са със сходни данни по отношение продължителността на изкуствената белодробна вентилация, дни в интензивно отделение, брой допълнителни причинители на белодробни инфекции.
  • Диагнозата на вентилационно асоциираната пневмония, причинена от Pseudomonas aeruginosa,  се поставя по клинични симптоми – при повече от 2 критерия (треска >38,5С; левкоцитоза; левкопения; гноен трахеобронхиален секрет; белодробен инфилтрат от Ро-графия) и микробиологичен резултат от материал, взет от трахеобронхиалното дърво.
  • Антибиотичната терапия е започната веднага след взимане на проба за микробиологично изследване, без да се изчаква резултат от него. Първоначалният избор на антибиотик е оставен на преценката на лекуващия лекар, с предимство на широкоспектърните антибиотици, особено при пациенти, рискови за колонизация от полирезистентни щамове. След получаване на резултатите от микробиологичното изследване и антибиограмата, се предпочта използването на тясно спектърен антибиотик.
  • Ефективността на краткосрочното анибиотично лечение (8 дни) е сравнима с тази на дългосрочното (15 дни), но оптималната продължителност на антибиотичното лечение при вентилационно асоциирана пневмония, причинена от Pseudomonas aeruginosa остава неизвестна.
  • Проучването не открива разлика в смъртността на 28-мия ден от продължителността на изкуствената белодробна вентилация и продължителността на престоя в интензивното отделение при двете групи.

Пълният текст на статията може да прочетете тук.

Изготвил: Д-р Мартин Маринов (КАИЛ, ВМА-София)