НЕРВНО-МУСКУЛНО БЛОКИРАНЕ: АНАЛИЗ НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ

Д-р Вилиян Платиканов, дм

КАИЛ, УМБАЛ “Света Марина”, Варна

РЕЗЮМЕ

Авторът представя широк литературен обзор на съвременните познания
за нервно-мускулното предаване и блокиране, пречупени през призмата на анестезиолозите.
Анализирани са историческите основи на мускулната релаксация, нейните видове, предимства
и недостатъци, заедно с опасностите и усложненията от нея, както и възможностите
за антагонизирането ú. На кратко са характеризирани съвременните мускулни релаксанти
и техните антагонисти, както и модерните тенденции за тяхното прилагане.

Ключови думи: нервно-мускулно предаване, миорелаксанти.

NEURO – MUSCULAR BLOCK: ANALYSIS OF THE CURRENT CONCEPTS

V.Platikanov

SUMMARY

The author presents an extended survey of the literature
regarding the neuro – muscular transmission and blocking from the point of view
of the anesthetists. There are analyzed all the history, modes, advantages and
disadvantages, together with the risks and complications of the muscle
relaxation.. The ways to be antagonized their action are also presented. In
brief are shown the muscle relaxants and the current concepts for their
practical usage.

Key words: neuro – muscular transmission, muscle relaxants

Вижте статията тук